Naše teme

Miljokazi razvoja

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD ROĐENJA DO TREĆEG MESECA:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • komunikaciju izražava pokretima tela i izrazom lica
 • prestaje da plače na glas majke
 • imitira neke pokrete i izraze lica
 • uživa u igri sa majkom i plače kada se igra završi

Vizuelna komunikacija

 • sa pažnjom gleda u lice majke
 • počinje razvoj koordinacije oko-ruka

Slušanje i izražavanje

  • smeje se na prisustvo majčinog glasa
  • okreće glavu ka izvoru zvuka
  • produkuje glasove-samoglasnike

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD TREĆEG DO ŠESTOG MESECA:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • beba uživa u igri sa drugom osobom
 • odgovara na izražavanje emocija drugih ljudi i vidno u tome uživa

Vizuelna komunikacija:

 • sazrevaju sposobnosti uočavanja osoba udaljenih od bebe
 • sposobna je da prati objekat koji se lagano kreće

Slušanje i izražavanje:

 • okreće se ka osobi koja govori
 • samostalno produkuje glasove i odgovara na glasove odrasle osobe ( vokalni tenis)
 • preferira igračke koje proizvode zvuke ili neke druge efekte
 • obraća pažnju na muziku

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD ŠESTOG DO DEVETOG MESECA:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • beba brblja sama ali mnogo više kada ima „sagovornika“
 • može da zaplače kada joj se približi nedovoljno poznata osoba

Vizuelna komunikacija:

 • pogledom prati pomeranje predmeta ili osobe u svim pravcima: desno-levo, gore-dole

Slušanje i izražavanje:

 • beba je prešla sa gukanja na brbljanje
 • tokom brbljanja menja intonaciju, melodiju i deluje kao da peva
 • u brbljanju se pojavljuj mnogi glasovi. Samoglasnici: a, e, i, o, u: u kombinaciji sa suglasnicima: k, g, p, b, t, d, m, n….
 • produkuje dugačke lance slogova
 • upravlja pokretima usana i jezika
 • pravi razne izraze lica
 • počinje da se služi gestovima: pa-pa, taši-taši….
 • počinje da razume jednostavne poruke i naloge-kontekstualnog karaktera
 • počinje da reaguje na „NE“

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO – JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE OD 9. DO 12. MESECA:

Receptivni govor-razumevanje:

 • usmerava pažnju na govor ljudi oko sebe ( razvija se govorna percepcija )
 • razume reči koje označavaju bića ili predmete iz neposrednog detetovog okruženja
 • ispunjava jednostavne zahteve
 • uživa u zajedničkim igrama

Ekspresivni govor- izražavanje:

 • ovladava gestom i gestovnom komunikacijom
 • oponaša neke aktivnosti ( kašljanje, smejanje, coktanje )
 • brblja – brbljanje koje podseća ( po formi ) na govor odraslih
 • pojava prve reči

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE UZRASTA OD 12. DO 18. MESECA:

Receptivni govor – razumevanje

 • razume i izvršava jednostavne naloge
 • pokazuje interesovanje za veći broj predmeta, bića i aktivnosti, te upire prste u njih u želji da to neko imenuje
 • uključuje se u pevanje i recitovanje pesmica

Ekspresivni govor – izražavanje

 • izražava se pojedinačnim rečima
 • rečnik broji već 30-50 reči
 • koristi jednu reč- koja nosi značenje cele rečenice
 • skraćuje reči ( slogovi )
 • pred kraj ovog perioda razvija se inicijalna rečenica ( najčešće reč/gest, a kod neke dece i cela rečenica od dve reči)

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 18.DO 24. MESECA:

Receptivni govor – razumevanje:

 • pokazuje, čak i imenuje glavne delove tela
 • razume i izvršava dva zadatka data skupa ( dvostepeni nalog )
 • uživa da sluša priče

Ekspresivni govor – izražavanje:

 • mnogo više koristi reči, nego gest i brbljanje
 • proširuje rečnik i on sada broji oko 70-150 reči, pa i više
 • upotreba prve prave rečenice – kombinuje imenicu i glagol
 • koristi pitanja i to sa dobrom intonacijom
 • govor je agramatičan
 • sa 24 meseca dete vodi dijalog sa odraslim osobama
 • govor je razumljiv za užu socijalnu sredinu

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 24. DO 36. MESECA:

Receptivni govor –razumevanje

 • razume i verbalno odgovara na postavljena pitanja
 • razume značenje: sve i ništa
 • razume većinu onoga što mu se kaže
 • razume priče koje mu se čitaju i aktivno se uključuje u čitanje
 • razume: KO, KOLIKO, ČIJE. ZAŠTO
 • receptivni rečnik broji 500-1000 reči, pa i više

Ekspresivni govor – izražavanje

 • svoje potrebe izražava verbalno
 • daje komentare – verbalno
 • ima verbalnu inicijativu
 • lako uči kratke pesmice
 • verbalizuje potrebe da ide u toalet
 • svoju radoznalost ispoljava i postavljanjem mnoštva pitanja
 • ekspresivni rečnik broji 250-500 reči, pa i više
 • menja intonaciju dok govori ( adekvatno )
 • govor je i dalje agramatičan, mada ne u toj meri kao pre
 • koristi: prošlo vreme, lične zamenice, neke predloge, rod, množinu, odričan oblik, pomoćne glagole
 • govor je razumljiv za širu socijalnu sredinu
 • postavlja jednostavna pitanja KO,ŠTA,GDE

MILJOKAZI RAZVOJA GOVORNO – JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 3. DO 4. GODINE:

Receptivni govor – razumevanje:

 • razume funkciju predmeta
 • izvršava zadatak koji uključuje dve radnje ( npr.“idi u sobu i nađi voz „)
 • odgovara na pitanja „Ko“, „Šta“, „Gde“,“Zašto“
 • sa četiri godine prepoznaje osnovne boje
 • sluša priče oko 10-15 minuta
 • ima svest o prošlom i budućem vremenu

Ekspresivni govor- izražavanje

 • koristi rečenicu od 3-5 reči
 • postavlja pitanja: kada?, zašto?
 • zna svoje ime, pol i godine
 • uključuje se u duži dijalog
 • uzima ulogu druge osobe u igrama „kobajagi“
 • traži dozvolu za nešto što želi
 • koristi jezik da ispolji emociju
 • ukoliko ga sagovornik ne razume, trudi se da pojasni ono što je već rekao

MILJOKAZI RAZVOJA GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 4-5 GODINA:

 • prepoznajei imenuje tri osnovne boje
 • odgovara na pitanja u vezi funkcije predmeta
 • može da redom broji do 5, pa čak i do 10
 • rečenica koju izgovara sadrži 4 do 8 reči
 • odgovara na dvostepena pitanja
 • postavlja pitanja u vezi značenja reči
 • uživa u rimama i ritmovima
 • izgovara suglasnike sa 90% tačnosti
 • može da razgovara o događajima u školi, parku ili kući
 • sluša duže priče i odgovara na kratka pitanja u vezi njih

MILJOKAZI RAZVOJA GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 5-6 GODINA:

 • izvršava trostepene naloge
 • imenuje 6 osnovnih boja
 • imenuje tri osnovna oblika ( krug, kvadrat i trougao )
 • postavlja pitanje „kako“
 • pravilno koristi prošlo i buduće vreme
 • koristi komparacije
 • broji redom do 10, pa čak i do 20
 • kontinuirano proširuje rečnik
 • koristi gramatički korektne rečenice
 • dužina rečenice je 4-6 reči
 • na adekvatan način se priključuje pričanju priče
 • peva cele pesme i recituje cele recitacije
 • lako ostvaruje komunikaciju sa odraslima
 • sve glasove izgovara adekvatno

MILJOKAZI 6 -7 GODINA:

 • dužina rečenice koju koristi je oko 6 -8 reči
 • adekvatno prepričava događaje ili priče
 • broji u nizu do 30 i više
 • vlada konceptom rednih brojeva
 • vlada pojmom broja
 • poznaje slova, brojeve
 • služi se novcem
 • može da osmisli priču
 • vlada i verbalizuje pojmom desno-levo
 • imenuje sve, pa i najsitnije delove tela
 • može da raščlani reč na elemente ( glasove)
 • može da sintetiše elemente ( glasove ) u reč
 • imenuje godišnja doba u tačnom redosledu
 • imenuje dane u nedelji u tačnom redosledu
 • govor je semantički i sintaksički usavršen
 • ovo je period kada su predčitačke i predpisačke veštine zrele za usvajanje pisanog jezika ( čitanja i pisanja)

No Comments Found

Leave a Reply