Naše teme

Mucanje

Mucanje (balbuties) je poremećaj fluentnosti govora koji onemogućava normalan tok govora. To je najevidentniji govorni poremećaj i ujedno kompleksan poremećaj koji se manifestuje velikim brojem govornih disfluentnosti, a može uključivati…