Naše teme

NOVO – ZLATNI STANDARD U DIJAGNOSTICI AUTIZMA

U kabinetu LOGOPOLIS je dostupna usluga dijagnostike dece iz spektra autizma, testom ADOS-2.

Dijagnostiku obavlja logoped sa licencom za kliničku primenu ADOS-2, Ivana Vujičić

– Uzrast od 1 godine života

– Trajanje testiranja 40 – 60 minuta

– Način rada: individualno

ADOS-2 ZLATNI STANDARD U DIJAGNOSTICI POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA

Autizam je stanje koje karakterišu deficiti u oblastima socijalne interakcije, komunikacije kao i pojava stereotipnih pokreta i radnji. Razlike između dece iz autističnog spektra mogu biti velike ( od niskofunkcionalnog autizma do visokofunkcionalnog deteta sa autizmom).

Simptomi koji se najčešće uočavaju su:

 • Izostanak komunikativne namere
 • Ne odaziva se na ime nakon 12. meseca života
 • Teškoće u dvosmernoj komunikaciji
 • Teškoće u ostvarivanju socijalnog kontakta
 • Izostanak pokaznog gesta nakon 14.meseca
 • Kontakt očima je oksudan ili izostaje
 • Siromašna neverbalna komunikacija
 • Teškoće u razvoju funkcionalne i simboličke igre, preferira ponavljajuću igru
 • Teškoće u razvoju govora i jezika
 • Često neposredno ponavljanje tuđeg govora ( eholalija)
 • Teškoće u privikavanju na promene rutine
 • Prisustvo neobičnih pokreta rukama ili telom
 • Repetitivno slaže predmete

Ukoliko primetite nekoliko od navedenih simptoma potrebno je uraditi kompletniju dijagnostičku procenu.

ADOS – 2 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma ( Autism Diagnostic Observation Schedule ) je standardizovani i polustrukturisani protokol za procenu komunikacije , socijalne interakcije , igre/maštovite upotrebe materijala kao i ograničenih ponavljajućih ponašanja, za osobe koje su upućene na procenu sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma.

ADOS -2 je revizija ADOS ( Lord,Rutter,DiLavore I Rissi, 1999), poznatog kao ,,zlatni standard’’ za opažajnu procenu u dijagnostici poremećaja iz spektra autizma. ADOS -2 je jedna od komponenti celovite dijagnostičke procene poremećaja autističnog spektra.

Sprovođenje ADOS -2 je visoko struktuiran postupak procene koji zahteva specifičnu obaveznu edukaciju ispitivača , nakon koje dobija licencu za sprovođenje ovog testa u kliničke svrhe.

ADOS-2 se sastoji od standardizovanih aktivnosti koje omogućavaju ispitivaču da opaža pojavljivanje ili odsustvo ponašanja koja su označena i identifikovana kao važna za postavljanje dijagnoze poremećaja iz spektra autizma.

ADOS-2 sadrži pet modula za procenu. Za svakog ispitanika se bira odgovarajući modul, a na osnovu njegovog/ njenog nivoa razvijenosti ekspresivnog jezika i hronološke dobi .

 • Modul za decu uzrasta između 12-30 meseca
 • Modul 1 za decu uzrasta 31 meseca i više
 • Modul 2 za decu bilo kog uzrasta koja koriste fraze ali nisu verbalno fluentna
 • Modul 3 za verbalno fluentnu decu I mlađe adolescente koja su verbalno fluentni
 • Modul 4 za verbalno fluentne starije adolescente i odrasle osobe

Vreme sprovođenja testa ADOS – 2 je od 40 do 60 minuta.


CURRICULUM VITAE

Ivana Vujičić

Telefon :+381642758085

Email: ivana.vujicic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

Diplomirani logoped

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ( Defektološki fakultet) u Beogradu, smer logopedija,diplomirala 2005.godine.

DODATNO OBRAZOVANJE:

2008. II Konferencija o biološkim tretmanima Autizma i ADHD ,Beograd, Srbija

2011. Edukacija: NTC- Program za dodatnu stimulaciju kognitivnog razvoja dece,Beograd,Srbija

2011. Trening : The Picture exchange Communication System- Prva edukacija o osnovama PECS sistema rada,Ljubljana ,Slovenija

2011. Trening : A guide to managing Challenging Behaviour, Ljubljana ,Slovenija

2012 . Prva DIR Floortime konferencija,Celje Slovenija

2012 . Druga DIR Floortime konferencija, Zagreb Hrvatska

2012. Seminar: An introduction to developing good learners,Beograd ,Srbija

2012. Seminar: Comprehensive Language Programming, Beograd ,Srbija

2013. Intenzivni trening DIR Floortime Nivo 2, Licencirani Floortime terapeut Level 2, Zagreb, Hrvatska

2013. Seminar: Introduction to early intervention: critical First skills for children with Developmental Disabilities, Beograd,Srbija

2013. Seminar : Speech acquisition and Training; Beograd ,Srbija

2013.  Prva DIR/Floortime konferencija (Beograd, Srbija)

2014. Edukacija i trening za korišćenje Bayley Scale III ,Beograd, Srbija

2014. Seminar: O Disleksiji ,Beograd, Srbija

2014. Predavanje: Auditorno procesiranje, Beograd, Srbija

2014. Predavanje: Kvantna fizika u medicini, Beograd, Srbija

2014. Seminar: Senzorno integrativni pristup u tretmanu prevremeno rođenih beba, Beograd, Srbija

2015. Seminar: Uvod u senzornu integraciju , neurološki aspekt, Beograd, Srbija

2015. Intenzivni DIR Floortime trening Nivo 3 Lincencirani Floortime terapeut Level 3, , Beograd, Srbija

2016.   Predavanje – Autizam – izazovi rane dijagnoze, Beograd

2016.   Predavanje – Hiperpoliglotizam autističkih savanata , Beograd

2016.   Druga Floortime konferencija,,Beograd

2016.   Napredni seminar – The Greenspan Floortime Approach®Advanced Lecture, Zagreb, Hrvatska

2018. Webinar, edukacija :Korišćenje mernog instrumenta Senzorni profil 2,predavač: prof. Winnie Dunn, Beograd ,Srbija

2019. Edukacija : ADOS -2 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma , Zagreb ,Hrvatska, Licencirani praktičar za sprovođenje ADOS-2

2019. Napredni seminar – The Greenspan Floortime Approach®Advanced Lecture,Beograd ,Srbija

RADNO ISKUSTVO

2005-2006 god.

,, Klinika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović ‘’,Beograd, Dečije odeljenje i odeljenje za rehabilitaciju odraslih pacijenata.

2006-2007 Sticanje iskustva logopedske terapije u privatnoj praksi.

2007-

Zaposlena sam u logopedskom kabinetu ,,LOGOPOLIS Milica Vakić doo’’.

Timski rad u ,,LOGOPOLIS Milica Vakić doo’’ omogućio mi je sticanje znanja I veština o različitim tradicionalnim I savremenim dijagnostičkim instrumentima I terapijskim modelima I tehnikama.

STRUČNI RADOVI:

,,HOLISTIČKI PRISTUP U TERAPIJI KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI DECE SA PROBLEMIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA” Milica Vakić dipl.log. Ivana Vujičić dipl.log. Marija Matorkić dipl.log. Logopedski kabinet ,, Logopolis ” , Beograd

,,ZNAČAJ TERAPIJE PRAGMATSKIH JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD OSOBA SA POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA’’ Ivana Vujičić¹, Marija Matorkić² Logopedski kabinet “Logopolis”, Beograd, Srbija

,,PARALELA RAZVOJNIH NIVOA I TERAPIJSKIH MILJOKAZA DIR FLOORTIME PRISTUPA” Ivana Vujičić¹, Milica Vakić², Milica Gajić ³, Logopedski Kabinet ,,Logopolis’’, Beograd

,,RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA I ORALNOMOTORNA TERAPIJA’’ MilicaVakić, Ivana Vujičić, Sanja Popović,Marija Lukić Logopedski kabinet „LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ DOO“

NACRTANO-NAUČENO : Metoda vizuelno grafičko simboličkog prikazivanja znanja-Primena u muzejskoj edukaciji, IvanaVujičićLogopedski kabinet „LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ DOO“, Beograd Maj 2016. godine

No Comments Found

Leave a Reply