Biografija Ivane Vujičić

Datum rodjenja: 10.01.1981.
Phone :+381642758085
Email: ivana.vujicic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  u Beogradu, petogodišnje studije na smeru logopedije,diplomirala 2005.godine.

 

DODATNO OBRAZOVANJE:

2008.g II Konferencija o biološkim tretmanima Autizma i ADHD ,Beograd, Srbija

2011.g  MENSA NTC Sistem učenja-razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja,Beograd,Srbija

2011.g Trening: The Picture exchange Communication System- Prvia edukacija-trening o osnovama PECS sistema rada,Ljubljana ,Slovenija

2011.g Konferencija ,,Kako pomoći deci sa smetnjama u razvoju”,Beograd ,Srbija

2011.g Trening: A guide to managing Challenging Behaviour, Ljubljana ,Slovenija

2012 .g Prva DIR Floortime konferencija,Celje Slovenija

2012 .g Druga DIR Floortime konferencija, Zagreb Hrvatska

2012.g Advancement in early Autism Treatment by Megan Miller, Beograd ,Srbija

2012.g Precision Teaching and the Association Method  by Teresa Grimes,Beograd, Srbija

2012.g Healthy Mand Training by Steve Ward,Beograd ,Srbija

2012.g Establishing Rapport and expanding interests by Steve Ward, Beograd ,Srbija

 1. g Predavanje:An introduction to developing good learners,Beograd ,Srbija

2012.g Predavanje :Comprehensive Language Programming, Beograd ,Srbija

2013.g Predavanje:Introduction to early intervention: critical First skills for children with Developmental Disabilities, Beograd,Srbija

2013.g Predavanje :Speech acquisition and Training: Focus on children with low-vocal skills; Beograd ,Srbija

2013.g Predavanje: Assessing and Treating Problem behavior  ,Beograd ,Srbija

2013.g Intenzivni trening DIR Floortime Nivo 2, za licenciranog  Floortime terapeuta  Zagreb, Hrvatska

2013.g.   Prva DIR/Floortime konferencija (Beograd, Srbija)

2014.g.Edukacija- trening za korišćenje Bayley Scale III ,Beograd, Srbija2014.

2014.g.   Predavanje – „Disleksija, disgrafija, diskalkulija, teorijske osnove i vidovi pomoći“

2014.g  Predavanje: Auditorno procesiranje, Beograd, Srbija

2014.g  Predavanje: Kvantna fizika u medicini, Beograd, Srbija

2014.g Seminar: Senzorno integrativni pristup u tretmanu prevremeno rođenih beba, Beograd, Srbija

2015.g Seminar: Uvod u senzornu integraciju , neurološki aspekt, Beograd, Srbija

2015.g Intenzivni  DIR Floortime trening  Nivo 3, Beograd, Srbija  Lincencirani Floortime terapeut

2016.g   Predavanje – Autizam – izazovi rane dijagnoze, Beograd

2016.g   Predavanje – Hiperpoliglotizam autističkih savanata , Beograd

2016.g   Druga Floortime konferencija,,Beograd

2016.g   Napredni seminar – The Greenspan Floortime Approach®Advanced Lecture, Zagreb, Hrvatska

 

RADNO ISKUSTVO

2005-2006  god.

Pripravnički staž sam obavila  na ,, Klinici za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović ‘’,Beograd.  Prvo na Dečijem odeljenju  ,gde sam stekla dodatno iskustvo u logopedskoj dijagnostici I terapiji dece sa različitom patologijom govora i jezika.

Praktično I teorijsko znanje obuhvatalo  je dijagnostiku I tretman:

 • dece sa  kašnjenjem u  jezičkom I motornom razvoju razvojne etiologije
 • dece sa poremećaja jezika I govora kao posledice oštećenja CNS
 • dece sa poremećajima artikulacije glasova
 • dece sa razvojnim poremećajima jezika.

Rad u ovoj ustanovi omogućio mi je da budem deo tima I steknem uvid u timski rad fizijatra,neurologa ,fizioterapeuta I radnih terapeuta sa logopedom.

Deo staža provela sam na Odeljenju za rehabilitaciju odraslih pacijenata.Praksa  na ovom odeljenju se sastojala od praktičnog znanja o logopedskom radu sa odraslim pacijentima  sa posledicama otvorenih ili zatvorenih povreda CNS.

2006-2007 god.

Radno iskustvo sam upotpunila radom u privatnoj praksi. Rad  je obuhvatao dijagnostiku I terapiju dece sa:

 • Pervazivnom patologijom verbalne komunikacije ( Autistični spektar)
 • Poremećajima artikulacije glasova
 • Poremećajima pisanih jezičkih sposobnostima ( disleksija I disgrafija)
 • Poremećajima u razvoju jezika I govora zbog kognitivnog deficita
 • Dečije afazije

2007-

Zaposlena sam u  logopedskom kabinetu ,,LOGOPOLIS Milica Vakić doo’’.

Timski rad u ,,LOGOPOLIS Milica Vakić doo’’ omogućio mi je sticanje znanja  I veština o različitim dijagnostičkim instrumentima I terapijskim tehnikama I modelima  koji se primenjuju van područija Srbije.U toku mog rada u ,,LOGOPOLISU’’ stekla sam licencu Floortime terapeuta

Moj rad u okviru tima ,,LOGOPOLISA’’ obuhvata oblasti:

1.Procene I dijagnostike govorno jezičkih poremećaja različite patologije ;

2.Pripreme i  primene testovnog I drugog dijagnostičkog materijala u oblastima govorno jezičkih poremećaja različite patologije

3.Tretmana govorno jezičkih poremećaja različite patologije što podrazumeva:

Sveobuhvatnu ranu intervenciju

 • Govorno- jezičku terapiju sa osvrtom na individualne karakteristike deteta u oblastima senzornog procesiranja, motornog funkcionisanja kao I emocionalne  regulacije
 • Prilagođavanje rada I materijala njihovom individualnom profilu kako bi rad bio uspešniji
 • Rad na generalizaciji usvojenog jezičkog znanja uz pomoć roditelja I uže okoline
 • Terapijski rad u oblasti funkcionalnog  čitanja I  I pisanja , kao I prilagođavanja školskog materijala individualnim osobenostima deteta
 •  Terapijski rad u oblasti  usvajanja matematičkog jezika I matematičkih znanja
 1. Savetodavnog I direktnog rada sa roditeljima u vezi terapijskog rada sa detetom  kod kuće I generalizaciji naučenog

5.Savetodavnog I praktičnog  rada sa vaspitno obrazovnim ustanovama  I podrške socijalizaciji

 • Podrška I rad na socijalizaciji u vidu grupne terapije dece koja su kompatibilna po određenim individalnim osobenostima
 •  Savetodavni rad u vrtićima gde deca borave I postepena socijalizacija : u  manjoj grupi I  većoj grupi
 • Savetodavni rad sa vaspitačima I učiteljima u vezi rada sa detetom
 • Dodatna pomoć u izradi individualnog obrazovnog plana kako predškolskog tako i školskog

6.Organizovanje grupa roditelja za podršku ,razmenu iskustva I savetovanje

7.Unutrašnjih programa usavršavanja članova tima ,,LOGOPOLISA’’

 

STRUČNI  RADOVI: 

,,HOLISTIČKI PRISTUP U TERAPIJI KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI  DECE SA PROBLEMIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA” Milica Vakić dipl.log. Ivana Vujičić dipl.log. Marija Matorkić dipl.log. Logopedski kabinet ,, Logopolis ”  , Beograd

,,ZNAČAJ TERAPIJE PRAGMATSKIH JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD OSOBA SA POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA’’ Ivana Vujičić¹, Marija Matorkić² Logopedski kabinet “Logopolis”, Beograd, Srbija

,,PARALELA RAZVOJNIH NIVOA I TERAPIJSKIH MILJOKAZA DIR FLOORTIME PRISTUPA”  Ivana Vujičić¹, Milica Vakić², Milica Gajić ³,  Logopedski Kabinet  ,,Logopolis’’, Beograd

,,RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA I ORALNOMOTORNA TERAPIJA’’ MilicaVakić, Ivana Vujičić, Sanja Popović,Marija Lukić Logopedski kabinet „LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ DOO“

NACRTANO-NAUČENO : Metoda vizuelno grafičko simboličkog prikazivanja znanja-Primena u muzejskoj edukaciji, Ivana Vujičić Logopedski kabinet „LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ DOO“, Beograd  Maj 2016. godine 

 

OSTALE VEŠTINE

Engleski jezik
Italijanski jezik
Poznavanje rada na računaru

No Comments Found