Biografija Milice Vakić

Datum rođenja: 16.11.1958.g. Beograd
Phone: +381 638076344
E-mail: milicavakic@eunet.rs 


OBRA
ZOVANJE 

Diplomirani logoped

Fakultet za specijalnu edukaciju i rahabilitaciju u Beogradu

 

DODATNO OBRAZOVANJE: 

1993.g.   Edukacija za audio lingvistički tretman KSAFA aparatom

2008.g.   II Konferencija o biološkim tretmanima Autizma i ADHD (Beograd, Srbija)

2009.g.   „ADD/ADHD, Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“ ( Beograd, Srbija)

2011.g. MENSA NTC Sistem učenja-razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog

učenja,Beograd,Srbija

2012.g.   Prva DIR/Floortime konferencija (Celje, Slovenija)

2012.g.   Druga DIR/Floortime konferencija (Zagreb, Hrvatska)

2013.g.   Prva Floortime konferencija (Beograd, Srbija)

2014.g.   Predavanje – Biologija autizma, Dan protokol (Zagreb, Hrvatska)

2014.g.   Intenzivni trening The Greenspan Floortime Approach®Practicioner, za

licenciranog Floortime terapeuta – Stage 2 (Beograd)

2014.g.   Seminar – Neuroanatomski i neurofiziološki korelati poremećaja centralnih

auditivnih procesa (Beograd)

2014.g.   Predavanje – „Disleksija, disgrafija, diskalkulija, teorijske osnove i vidovi

pomoći“

2014.g.   Edukacija – trening za korišćenje Bayley Scales III (Beograd)

2015.g.   Seminar “Razvojni premećaji u ranom dečijem uzrastu i dečija psihijatrija

(Beograd)

2015.g.   Predavanje – „Zdrava beba, pametna beba“ i „Kako da pomognete deci sa

smetnjama u razvoju“ (Beograd)

2015.g.   Seminar – Uvod u senzornu integraciju, neurološki aspekt (Beograd)

2015.g. Intenzivni trening The Greenspan Floortime Approach®Practicioner, za

licenciranog Floortime terapeuta – Stage 3 (Beograd)

2016.g.   Predavanje – Autizam – izazovi rane dijagnoze (Beograd)

2016.g.   Predavanje – Hiperpoliglotizam autističkih savanata (Beograd)

2016.g.   Druga Floortime konferencija (Beograd)

2016.g.   Napredni seminar – The Greenspan Floortime Approach®Advanced Lecture

(Zagreb, Hrvatska)

2017.g.   Edukacija za primenu VOCASTIM aparata u logopedskoj praksi

 

DODATNE AKTIVNOSTI: 

– od 2007.godine vlasnik logopedskog kabineta „LOGOPOLIS“, Beograd

–   Saradnik državnih i privatnih predškolskih ustanova i osnovnih škola

–  Član tima seminara „Kako pomoći detetu u prvoj godini života „ (2005.g.)

–  Autor i izdavač Priručnika: „ Izgovarajmo pravilno“(2007.g.)

–  Autor i izdavač didatktičko-terapijskog materijala „Foto karte za stimulaciju razvoja

govora i jezika – Imenice (2013)

–  Autor seminara za logopede na temu „Dijagnostika i terapija Dislalija“

–  Autor brojnih radova i predavanja o levorukosti

–  Jedan od autora predloga Zakona o obavljanju logopedske delatnosti i drugih akata

vezanih za strukovno udruženje

–  Učešće na Drugom naučno-stručnom Kongresu logopeda Srbije sa radom: „Rana

logopedska intervencija i oralno motorna terapija (2015)

– Stručni rad „Holistički pristup u terapiji komunikativnih sposobnosti dece sa

problemima autističnog spektra“ (zajedno sa Ivanom Vujičić i Marijom Matorkić)

– Stručni rad „Paralela razvojnih nivoa i terapijskih miljokaza dir floortime pristupa

(zajedno sa Ivanom Vujičić i Milicom Gajić)

– Jedan od autora monografije o cerebralnoj paralizi, kao autor segmenta na temu:

„Terapija poremećaja komunikacije kod pacijenata sa cerebralnom paralizom“

 

RADNO ISKUSTVO 

2007                Logopedski kabinet „LOGOPOLIS“

Od 2007.godine sam vlasnik privatnog logopedskog kabineta „LOGOPOLIS“ u Beogradu. U Kabinetu „LOGOPOLIS“ se obavlja: – Savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim poremećajima i poremećajima komunikacije; – Dijagnostika svih glasovnih i govorno-jezičkih poremećaja i poremećaja komunikacije; – Rana logopedska intervencija i terapija svih poremećaja glasa, govora, jezika i komunikacije. Radim sa decom, adolescentima i odraslim osobama. U radu se oslanjam na sve tradicionalne i savremene dijagnostičke i terapijske tehnike, kako domaće, tako i inostrane.

 

1993 – 2005     Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, dečije odeljenje 

Od 1993.godine do 2005. godine sam radila na dečijem odeljenju Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu, na poslovima kliničkog logopeda. Bila sam, kao jedini logoped dečijeg odeljenja, zadužena za prevenciju, savetodavni rad, dijagnostiku, terapiju i edukativni rad. Bila sam mentor brojnim logopedima tokom obavljanja pripravničkog staža. Susretala sam se sa veoma širokim opsegom patoloških stanja (urođenih i stečenih) kod dece, različite uzrasne dobi (od rođenja do punoletstva).

 

1982 – 1993     VMA, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

Jedanaest godina sam bila zaposlena u VMA – Beograd, u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Radila sam kao logoped i bavila se logopedskom dijagnostikom i ranom rehabilitacijom pacijenata sa afazijom. Moj rad je bio interkliničkog karaktera. Pored Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, bila sam saradanik Klinike za neurologiju i Klinike za neurohirurgiju.

No Comments Found